nurišti

nurišti
nurìšti, nùriša, -o (nùrišė) tr. 1. R3, N, 1 atmezgus nuimti: Virvę nurìšti KI2. Virvę nurìšk nuo karties galo J. Kad aš tą povelį pagautau, nuo kojelių šilkelį nurištáu (d.) Mrk. Nurišo nuo valties virvę . 2. nugobti: Kam nùrišei skarelę, aprišk, kaip buvo Ob. | refl. tr.: Šiteip karšta, o tu skarelės nenusìrišei Alks. Parvažiavus iš turgaus, gaspadinė nusìrišė skarą, nusivilko tolubą ir pakabino ant sienos Ps. Būdavo, skarelės nenusrišì nuo galvos [bažnyčioj], ė dabar vienaplaukėj Dglš. 3. nuvynioti, nudengti: Sąnarį nurìšti KI3. Jau nurìšk [įpjautą pirštą] – nieko te nėr Klt. Jau laikas obelėles nurìšt Ob. | refl. tr.: Seniai užgijo, o vis da kojos nenusìriša Vb. 4. brt. siūlo rišimu nugydyti: Noriant grizas sugydyt, reikia anas raudonu vilnoniu siūlu nurìšt Ds. Duok rodą, kaip reikia nuo karvės spenio karpą nurìšt – labai bjaura laidyt Ds. Jei karpų ant pirštų yr, tai reik jas nurìšti Jnšk. Kas jauniausias ar vyriausias, tai tik tas galia nurìšt grižą PnmR. 5. , Mlt nuganyti pririštais gyvuliais: Nùrišė dobilus, i vė[l] želia Dglš. Noram tą pievikę nūrìšti, tepaėda Šv. Karvėms nūrìšti reik pagrovukus Pvn. Ė kurgi reiks dėties, kai dobilieną nurišmà Sdk. Pievą nùrišiau karve – nebus ko šienaut Ktk. Kam tu man arkliais nùrišei pievą Sl. Ar jau arkliais nurìšot dobilus? Alk.ganant priraišioti (daug gyvulių): Karvės pakele nùrištos ganosi Pns. 6. visą tam tikrą kiekį surišti į pėdus: Nùrišu pradalgę, ateinu atgal, tai ji tik baigia Skr. 7. suręsti, sukirpti: Kad nurišiam numų pamatus, dėsma šulus ir sienmedžius Plng. \ rišti; antrišti; aprišti; atrišti; įrišti; paįrišti; išrišti; nurišti; parišti; paparišti; perrišti; pierišti; prarišti; pririšti; papririšti; razrišti; surišti; pasurišti; papasurišti; užrišti; paužrišti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nuristi — nurìsti, nùrita, nurìto (nùritė) 1. tr. SD351, Q253, MŽ2185, Sut, K, DŽ1 nustumti, sukant paviršiumi žemyn ar tolyn, nuridenti: Nuritu, nuraičioju R12. Nuo viršaus kubilo kopūstų nurìsk akmenį J. Možna nurìstie sienojai upėn Dglš. Kažnai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuristi — nuri̇̀sti vksm. Nuo kálno výrai nuri̇̀to rąstùs į ùpę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nurišti — nuri̇̀šti vksm. Nuri̇̀šk vir̃vę nuo kárties …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuraišioti — 1 nuraišioti iter. nurišti: 1. Nurinko išdžiūvusias drapanas, nuraišiojo virves Vb. 2. Šilta šiandiej – galima vaikam skareles nuraišiot Slm. 3. Visas [obelis] apraišioti, pavasarį vėlek reik visas nuraišioti Akm. 4. DŽ iter. nurišti 5: Ką čia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurišinėti — 1. K iter. dem. nurišti 1. 2. iter. dem. nurišti 4: Šituo siūlu skausmą nurišinėja Aps. rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; įrišinėti; išrišinėti; nurišinėti; parišinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rišti — rìšti, a, o ( ė) tr. SD395, R, M 1. jungti pritvirtinant, sutvirtinant: Ką prie ko rìšti KI241. Prie kailių kailadirbiai rìšdavo birkas Grz. Ašiai žinau tą vietelę, … kur matutė lopšį rišė NS500. Žiūriąs į tą vietą, kur jis paliko jį tą laivę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antristi — antrìsti, añtrita, antrìto (ž.) 1. tr. užstumti, sukant paviršiumi, užristi: Tas žmogus antrito tą medį ant liūto (ps.) S.Dauk. Dabar antrìsk tus rąstus, kurie ant meškos buvo antgriuvę, aš noru matyti, kaip čia buvo PP60. 2. refl. užriedėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antrišti — antrìšti, añtriša, o (ž.) tr. 1. aprišti: Ančrìšo vaikiukuon skarikę, tas plėša žemė[n], nenora Pvn. | refl. tr., intr.: Su skepeta antsirìšk J. Antsiriša kuskelę ir staipos Yl. 2. pririšti: Mun antrìšo tokį raudoną kaspiną, kad jau tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apimti — apim̃ti àpima (àpema, apìema, apiema), àpėmė (apìėmė, apiemė) J tr. 1. SD197, K kiek nuo paviršiaus paimti, aprinkti: Aš visų [giliukų] nerenku, paviršį àpimu tik Bsg. | prk.: Žvirbliai paviršiuo visus rugius àpėmė (aplesė) Šts. 2. nuimti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apristi — aprìsti, àprita, aprìto (àpritė) tr. 1. SD204, N, K, Sut, Š risti aplink, apritinti. 2. apsupti, apimti: Ant galo visi sąnariai liepsna laizdančia apristi ir darkčioti bus DP527. 3. ritant nustumti šalin: Didumą akmenų apritaũ po dirvas, t.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”